بانک دوره‌های تخصصی آکادمی فن و فود
بانک دوره‌های تخصصی آکادمی فن و فود
99 هزار تومان

رازهای رتبه برتری در کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی

مشاهده جزئیات...

89 هزار تومان

اصول طرح ریزی کسب و کار در مهندسی صنایع غذایی (قدم اول کارآفرینی)

مشاهده جزئیات...

69 هزار تومان

کارشناسی ارشد صنایع غذایی در وزات علوم و وزارت بهداشت

مشاهده جزئیات...

49 هزار تومان

تکنیک‌های کاربردی ایده یابی پژوهشی-تحقیقاتی در صنایع غذایی

مشاهده جزئیات...