مسئول فنی صنایع غذایی؛ تخلفات و پیامدهای قانونی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]وظایف قانونی مسئول فنی، پیامدهای تخلف

مسئول فنی با توجه به حدود وظایف خود متقبل کنترل کیفیت محصول در یک واحد تولیدی یا بسته بندی و …. غیره می شود و باید با دقت و وسواس کار خود را انجام دهد. با توجه به حساسیت و ارتباطی که بین این وظایف و سلامت جامعه وجود دارد قانون گذار نحوه ی تنبیه فرد متخلف را تعیین کرده است. بر این اساس در صورتی که مسئول فنی از حدود وظایف خود تخطی کند به ترتیب زیر با او برخورد خواهد شد:

مرتبه اول: اخطار کتبي ودرج در پرونده مسئول فني

 مرتبه دوم: علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول جريمه نقدي تا …..

 مرتبه سوم: جريمه نقدي تا مبلغ 5 برابر مرتبه قبلی

 مرتبه چهارم: تعليق پروانه مسئول فني تا شش ماه

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

برنامه آزمایشگاهی
صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربری صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربریصفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربری صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربریکسب و کارجدیدترین مدل های کسب در آمد 2021 14 دیدگاه 22 فروردین 1400به قلم : سیاوش […]
وبینار بازاریابی در صنایع غذایی
صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربری صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربریصفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربری صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربریوبینار تخصصی بازاریابی در صنایع غذاییدر این صفحه توضیحات کامل و امکان دانلود وبینار تخصصی بسیار پرمحتوا […]
وبینار لبنی مهندس فتاحی
صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربری صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربریصفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربری صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربریوبینار تخصصی فرایند تولید در یک واحد صنعتی لبنیاتدر این صفحه توضیحات کامل و امکان دانلود وبینار […]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]وظایف قانونی مسئول فنی، پیامدهای تخلف

مسئول فنی با توجه به حدود وظایف خود متقبل کنترل کیفیت محصول در یک واحد تولیدی یا بسته بندی و …. غیره می شود و باید با دقت و وسواس کار خود را انجام دهد. با توجه به حساسیت و ارتباطی که بین این وظایف و سلامت جامعه وجود دارد قانون گذار نحوه ی تنبیه فرد متخلف را تعیین کرده است. بر این اساس در صورتی که مسئول فنی از حدود وظایف خود تخطی کند به ترتیب زیر با او برخورد خواهد شد:

مرتبه اول: اخطار کتبي ودرج در پرونده مسئول فني

 مرتبه دوم: علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول جريمه نقدي تا …..

 مرتبه سوم: جريمه نقدي تا مبلغ 5 برابر مرتبه قبلی

 مرتبه چهارم: تعليق پروانه مسئول فني تا شش ماه

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

حخثللحخصثنل

سلام

Meet our product that will change your life. The e-bookis only available on our page and only today!

×
×

سبد خرید

مسئول فنی صنایع غذایی؛ تخلفات و پیامدهای قانونی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]وظایف قانونی مسئول فنی، پیامدهای تخلف

مسئول فنی با توجه به حدود وظایف خود متقبل کنترل کیفیت محصول در یک واحد تولیدی یا بسته بندی و …. غیره می شود و باید با دقت و وسواس کار خود را انجام دهد. با توجه به حساسیت و ارتباطی که بین این وظایف و سلامت جامعه وجود دارد قانون گذار نحوه ی تنبیه فرد متخلف را تعیین کرده است. بر این اساس در صورتی که مسئول فنی از حدود وظایف خود تخطی کند به ترتیب زیر با او برخورد خواهد شد:

مرتبه اول: اخطار کتبي ودرج در پرونده مسئول فني

 مرتبه دوم: علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول جريمه نقدي تا …..

 مرتبه سوم: جريمه نقدي تا مبلغ 5 برابر مرتبه قبلی

 مرتبه چهارم: تعليق پروانه مسئول فني تا شش ماه

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

برنامه آزمایشگاهی
صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربری صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربریصفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربری صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربریکسب و کارجدیدترین مدل های کسب در آمد 2021 14 دیدگاه 22 فروردین 1400به قلم : سیاوش […]
وبینار بازاریابی در صنایع غذایی
صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربری صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربریصفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربری صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربریوبینار تخصصی بازاریابی در صنایع غذاییدر این صفحه توضیحات کامل و امکان دانلود وبینار تخصصی بسیار پرمحتوا […]
وبینار لبنی مهندس فتاحی
صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربری صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربریصفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربری صفحه اصلیبلاگدرباره ماتماس با ماعضویت/حساب کاربری منخروج از حساب کاربریوبینار تخصصی فرایند تولید در یک واحد صنعتی لبنیاتدر این صفحه توضیحات کامل و امکان دانلود وبینار […]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]وظایف قانونی مسئول فنی، پیامدهای تخلف

مسئول فنی با توجه به حدود وظایف خود متقبل کنترل کیفیت محصول در یک واحد تولیدی یا بسته بندی و …. غیره می شود و باید با دقت و وسواس کار خود را انجام دهد. با توجه به حساسیت و ارتباطی که بین این وظایف و سلامت جامعه وجود دارد قانون گذار نحوه ی تنبیه فرد متخلف را تعیین کرده است. بر این اساس در صورتی که مسئول فنی از حدود وظایف خود تخطی کند به ترتیب زیر با او برخورد خواهد شد:

مرتبه اول: اخطار کتبي ودرج در پرونده مسئول فني

 مرتبه دوم: علاوه بر مجازات هاي مرتبه اول جريمه نقدي تا …..

 مرتبه سوم: جريمه نقدي تا مبلغ 5 برابر مرتبه قبلی

 مرتبه چهارم: تعليق پروانه مسئول فني تا شش ماه

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

حخثللحخصثنل

سلام

Meet our product that will change your life. The e-bookis only available on our page and only today!