بسته اسپکتروفوتومتری

اصول و کلیات اسپکتروفوتومتری

  • طرز کار اسپکتروفوتومتر و روش کالیبراسیون دستگاه
  • تعریف و کلیات طیف­سنجی نوری
  • توضیحات در مورد دستگاه و قسمت­های مختلف
  • قانون بیر-لامبرت
  • تعیین غلظت و خلوص DNA
  • انواع اسپکتروفتومتر
  • کاربردهای الکتروفورز
  • پاور پوینت جامع آموزشی اسپکتروفوتومتری
  • چندین ویدیوی آموزشی در مورد اصول روش اسپکتروفوتومتری، نحوه کار با اسپکتروفوتومتر و نانودراپ، نحوه ترسیم منحنی استاندارد
  • مقالات و کتب مرتبط با موضوع
$97,000.00 – خرید