وظایف مسئول فنی در صنایع غذایی

با وظایف و مسئولیت های مسئول فنی صنایع غذایی آشنا شوید…

مسئول فنی به فردی اطلاق می شود که دارای شرایط لازم جهت کنترل و  نظارت بر  تولید در کارگاه ها و  کارخانجات با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی صنایع غذایی و سایر رشته های مرتبط با صنعت غذا بوده و نیز به تایید کمیته فنی وقانونی رسیده باشد. واحدهای صنعتی، کارگاهی و خانگی تولید و فراوری محصولات غذایی در زمان تاسیس اجبارا باید یک فرد دارای این شرایط را به عنوان مسئول فنی به دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه معرفی نمایند. 

در ادامه چک لیستی گویا و قابل فهم از وظایف مسئول فنی در واحدهای فراوری مواد غذایی آورده شده است.

وظایف مسئول فنی

حضور فعال در ساعات تولید و  بسته بندی در کارخانه و نظارت و سرپرستی فرایند تولید و بسته بندی (در صورتیکه مـسئول فنـی  در دوره های آموزشی، سمینارها و  گردهمایی مسئولین فنی شرکت می نماید، لازم اسـت هماهنگی های لازم انجام و جانشین مشخص شود).

یاداوری و ابلاغ به موقع تمدید پروانه تولید به مدیر عامل و پیگیری انجام شدن آن

در صورت استعفا تا زمان معرفی مسئول فنی جدید (نباید بیش از یک ماه طول بکشد) مسئولیت واحد تولیدی همچنان با مسئول فنی حاضر است

بر اساس قانون مـسئولین فنـی بایـد دارای یکـسال سـابقه کار و  تجربـه در یکـی از موسسات علمی یا تحقیقاتی  و یا صنعتی یا آزمایشگاهی در رشته مربوطه باشد و  در غیـر اینـصورت  تعهـد نمایـد که ضمن انجام کار دوره یکساله تعلیماتی را که به این منظور از طرف وزارت بهداشت دائر خواهد شد با موافقت بگذراند.

کنترل بهداشتی و کیفی کلیه بخشهایی مرتبط با تولید شامل : سالن تولید، انبار محصول نهـایی و همچنین کنترل بهداشتی کارگران ودستگاه های تولید

مسئول فنی باید در موقع ساختن و ترکیب مواد مورد نظر شخصا حضور داشته وامور مربوطه را نظارت و سرپرستی نماید.

اگر تغییر اساسی در کارخانه یا کارگاه رخ دهد مسئول فنی باید وزارت بهداشت را مطلع سازد

نظارت فنی وبهداشتی خود  را کتبا یه کارفرما گزارش دهد و کارفرما موظف است نظرات اصلاحی احتمالی مسئول فنی را اجرا نماید و در صورت اجرا نشدن مسئول فنی میتواند مراتب را از طریق دانشگاه علوم پزشکی مربوطه پیگیری نماید

مسئول فنی حق واگذاری پروانه خود به شخص دیگری را ندارد و اگر بیمار شود یا مسافرت برود کارفرما موظف است فرد دیگری را معرفی نماید

تاییدیه بهداشتی و کیفی و  صدور مجوز ورود مواد اولیه به کارخانه و  مجوز خروج محصول نهـایی توسـط مسئول فنی انجام می گردد.

آزمایشگاه کنترل بهداشتی و کیفی کارخانه زیر نظر مسئول فنی انجام وظیفه می نماید

×
×

سبد خرید

خطا: فرم تماس پیدا نشد.